ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN GEESA B.V.,

gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 17 augustus 1994 onder aktenummer 127/94

ART.1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en koopovereenkomsten waarbij Geesa b.v. (hierna te noemen Geesa) als aanbieder respectievelijk verkoper optreedt, tenzij beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anderszins zijn overeen gekomen.

ART.2. AANBIEDING

Een aanbieding van Geesa is vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk uit de aanbieding het tegendeel blijkt, indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Geesa het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmeting en kleuren gelden slechts bij benadering.

ART.3. OVEREENKOMST

Koopovereenkomsten komen tot stand op het moment dat de schriftelijke aanvaarding binnen 8 dagen na ontvangst van de opdracht tot levering door Geesa aan koper wordt verzonden. In afwijking van de hiervoor genoemde regel kan aanvaarding door Geesa van de door koper geplaatste bestelling ook plaatsvinden door verzending van de goederen aan koper binnen 8 dagen na de opdracht tot levering. Ter zake van mondelinge of telefonische wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever, zonder schriftelijke bevestiging, komt het risico van de ten uitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Geesa binden Geesa niet dan nadat en voor zover zij door Geesa schriftelijk zijn bevestigd.

ART.4. PRIJZEN

De door Geesa opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af-fabriek volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald. Onder fabriek wordt verstaan het bedrijfsterrein van Geesa. Afwijkende leveringsvoorwaarden voor orders binnen Nederland inzake vrachtkosten, toeslag kleine orders en retourzendingen staan vermeld op onze prijslijst. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan -ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Geesa gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Als een prijsverhoging plaatsvindt, gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, ook na voornoemde periode.

ART.5. LEVERING

Aflevering van de zaak geschiedt ten bedrijven van Geesa door overgave aan de vervoerder, c.q. opdrachtgever. Geesa behoudt zich het recht voor om in gedeelten af te leveren. De in de orderbevestiging genoemde datum van levering is een streefdatum. Geesa zal het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of voor deze datum te realiseren. Zodra Geesa kennis draagt van feiten of omstandigheden die realisering van de levering op of voor de streefdatum onmogelijk maken geeft Geesa hiervan schriftelijk kennis aan koper onder opgave van de verwachte nieuwe leveringsdatum. De overige bepalingen van de overeenkomst blijven onverminderd van kracht. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Geesa derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

ART.6. RISICO- EN EIGENDOMSOVERGANG

Dadelijk na aflevering van de zaak, dan wel vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is met het verrichten van de handeling waarmee hij aan de levering moet meewerken, draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door dit product mocht ontstaan, tenzij de oorzaak van die schade aan opzet of grove schuld van Geesa te wijten valt. Indien de opdrachtgever in verzuim is met het verrichten van een handeling ter medewerking aan de aflevering, is Geesa gerechtigd de kosten van opslag van het product aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Onverminderd het hierboven gestelde gaat de eigendom van het product eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan Geesa uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Geesa is voldaan. Geesa zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De opdrachtgever zal aan Geesa alle medewerking verlenen teneinde Geesa in de gelegenheid te stellen het hierboven opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product.

ART.7.BETALING

Indien niet anders is overeengekomen dient betaling binnen 30 dagen na verzending van de faktuur te geschieden. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten kantore van Geesa of op een door Geesa aan te wijzen rekening. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en is Geesa gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente naar een percentage van 4 punten boven het promessedisconto van de Nederlandsche Bank per maand of gedeelte daarvan, een en ander vanaf de vervaldatum van de factuur. De afgifte van wissels, cheques en dergelijke documenten geldt niet als betaling, zolang de verschuldigde bedragen niet onherroepelijk in het bezit van Geesa zijn. Reclames betreffende berekende prijzen en andere bemerkingen inzake de factuur, dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Geesa te zijn ingediend. Indien de opdrachtgever met betaling van enige vordering van Geesa op hem in verzuim is, heeft Geesa het recht om de verdere uitvoering van alle tussen hem en de opdrachtgever lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied. Geesa is voorts gerechtigd om voor aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen; zij kan afwerking van de opdracht opschorten zolang deze zekerheid desgevraagd niet is afgegeven. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langste openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Tevens is Geesa gerechtigd naast de hoofdsom en de vervallen rente voornoemd, alle redelijke kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten (voor zover niet geliquideerd) die voor hem voortvloeien uit het niet nakomen door opdrachtgever van enige verplichting, voor hem uit de overeenkomst en uit deze voorwaarde voortvloeiende, geheel voor zijn rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 100,– exclusief B.T.W.

ART.8. GARANTIE EN RECLAMES

Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Geesa in zowel voor de deugdelijkheid van het door Geesa geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het bij levering niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product betreft, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen de garantietermijn zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door Geesa toegepaste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. De garantietermijnen voor de diverse producten staan vermeld op onze prijslijst. Reclames wegens zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Geesa kenbaar te worden gemaakt. Bij achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht de zaak onherroepelijk te hebben aanvaard en kan die er geen beroep meer op doen, dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt. De producten zullen naar keuze van Geesa worden hersteld of vervangen als de koper aantoont dat product normaal gebruikt en onderhouden is en Geesa binnen 10 dagen na de dag waarop de gebreken zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt schriftelijk van de gebreken in kennis stelt. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

 1. normale slijtage,
 2. de niet in achtneming van het voorziene normale gebruik,
 3. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever
 4. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken
 5. materialen of zaken die door de opdrachtgever aan de Geesa ter bewerking zijn verstrekt
 6. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken
 7. door Geesa van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan Geesa heeft verstrekt.

Indien Geesa ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van Geesa. Het beweerdelijk niet-nakomen door Geesa van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met Geesa gesloten overeenkomst.

ART. 9. AANSPRAKELIJKHEID

Geesa aanvaardt, voor zover er geen sprake is van overmacht aan zijn zijde, de wettelijke aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan personen of zaken, als gevolg van hem toerekenbare fouten in de nakoming van de overeenkomst, per schadefeit slechts tot een maximale uitkering per gebeurtenis van de door hem afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

ART. 10. OVERMACHT

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan elke van de wil van Geesa onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Geesa of diens leveranciers.

ART. 11 OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de Geesa gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Geesa tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Geesa bevoegd en aan het einde daarvan verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 2. Indien de opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn verbintenis vanwege een hem toerekenbare tekortkoming, bijvoorbeeld wanprestatie, dan is hij, na voorafgaande aanmaning of andere verklaring voor zover vereist, gehouden ofwel een boete, gefixeerd op 50% van de tussen partijen overeen gekomen verkoopprijs aan Geesa te voldoen, dan wel -naar keuze van Geesa – de wettelijke schadevergoeding.
 3. Annulering door de opdrachtgever na orderbevestiging, bindt Geesa slechts indien en voor zover hij hiermee schriftelijk instemt. De daaruit voor Geesa voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, maar uitdrukkelijk met inbegrip van winstderving, dan wel naar keuze van Geesa in de vorm van een gefixeerde boete gelijk aan 40% van de voor de annulering overeengekomen verkoopprijs, zijn wij gerechtigd alsnog aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

ART.12 .GESCHILLEN

 1. Behoudens de toepasselijkheid van lid 2 van dit artikel en onverminderd de mogelijkheid tot het vragen van een voorlopige voorziening in kort geding aan de President van de bevoegde Arrondissementsrechtbank zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomt, waarop de onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door een scheidsgerecht. Dit scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de statuten van de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel, gevestigd te ‘s-Gravenhage, en doet uitspraak met inachtneming van de statuten van die Raad.
 2. Voor zover de in het vorige lid omschreven geschillen volgens de regels van Nederlands burgerlijk procesrecht behoren tot de absolute competentie van de kantonrechter, zal uitsluitend de bevoegde kantonrechter het geschil kunnen beslechten.

ART. 13. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.